مدرسه اینفو
دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی دوره عمومی و نظری:

 

پژوهش

 • همکاری با کلیه واحدهای ستادی و اجرایی آموزش‌وپرورش در جهت اجرای برنامه های پژوهشی
 • بررسی طرح های آموزشی- پژوهشی رسیده از سو ی اشخاص و سازمان ها
 • بررسی مداوم برنامه درسی، مواد آموزشی، شرایط اجرا و ارزشیابی
 • پژوهش درخصوص ارکان و مولفه های برنامه درسی

 

نیاز سنجی

 • – نیازسنجی در سطوح مختلف برنامه درسی اعم از دوره های تحصیلی، موضوعات درسی، پایه های تحصیلی به‌منظور تدوین برنامه ها و حوزه اجرا
 • – تشخیص نیازهای آموزشی مربوط به آماده سازی معلمان دوره های مختلف تحصیلی به‌منظور تهیه برنامه های موردنیاز

 

تدوین برنامه

 • تهیه و پیشنهاد مجموعه هدف های عمومی و اختصاصی آموزش‌وپرورش برای دوره های مختلف تحصیلی
 • برنامه ریزی و تهیه محتوای لازم در جهت افزایش دانش و مهارت و تقویت بینش معلمان کشور
 • تهیه چارچوب برنامه های درسی دوره های تحصیلی آموزش عمومی، متوسطه و تربیت معلم
 • تهیه چارچوب برنامه درسی و مواد درسی
 • برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و مهارت کارشناسان درزمینهٔ های برنامه ریزی درسی
 • تجدید نظر مداوم در چارچوب برنامه های درسی و مواد آموزشی بر حسب تغییر شرایط
 • تهیه برنامه های سالیانه و پنج ساله دفتر و پیش بینی بودجه

 

تولید مواد

 • تولید مواد آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، لوح های آموزشی و سایر موار آموزشی برای دانش آموزان و معلمان دوره های تحصیلی
 • برنامه ریزی و تهیه سر فصل دروس و تالیف کتاب های درسی دوره های مختلف تربیت معلم( کاردانی تا کارشناسی ارشد )
 • شناسایی و استفاده از کلیه نیروهای متعهد و متخصص برای همکاری درزمینهٔ تولید و منابع آموزشی مفید( کتب درسی، راهنمای معلم، لوحه های آموشی )
 • نظارت بر تالیف و تهیه مواد آموزشی متناسب با برنامه های درس

 

اجرای برنامه

 • مطالعه و گرد آوری اطلاعات در ارتباط با شرایط اجرایی برنامه ها و تدوین آیین نامه
 • برگزاری دوره های توجیهی آموزشی برای معلمان و مدرسان مراکز تربیت معلم در راستای تحولات برنامه درسی یا نوآوری های آموزشی
 • شرکت کارشناسان دفتر در گردهمایی ها، نشست ها و مجامع آموزشی معلمان در استان ها
 • برگزاری دوره های توجیهی برای عوامل اجرایی به‌منظور حمایت از برنامه های نوین
 • برگزاری دوره های آموزشی توجیهی برای ناظران و ارزش یابان از برنامه های درسی
 • هماهنگی و همکاری با دفاتر معاونت آموزشی در ایجاد شرایط اجرایی مناسب برنامه ها
 • مدیریت قرارداد های دفتر با افراد و شرکت های طرف قرارداد

 

ارزشیابی

 • ارزش یابی از برنامه های درسی و عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست برنامه ها
 • نظارت و ارزش یابی از فرایند اجرای برنامه های درسی
 • ارزش یابی از کارایی درونی و بیرونی برنامه های درسی

 

ورود به سایت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی دوره عمومی و نظری